SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | Sandıklı Belediyesi

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ilişkin aşağıda belirtilen taşınmaz/işyeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi 03.08.2021 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Düğün Sarayında (Ece Mah. Nazar sokak No:2) adresinde yapılacaktır.

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 02.08.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonrasında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ilişkin muhammen bedeli, geçici güvence tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. Açık arttırmanın uzun sürmesi yada tüm iştirakçilerin hazır bulunması durumunda saat gözetilmeksizin ihalelere sırasıyla devam edilecektir.
  4. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üstünde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu ziyanı ilgili katılımcı /katılımcılardan eğitim edilecektir.
  5. İsteklilerin hazır bulundurması ihtiyaç duyulan belgeler;

 

1- Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü yada Muhtarlıktan),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,

f- Bu Şartnamede belirlenen geçici güvence ve ihale iştirak bedellerinin, geçici güvence mektubu yada geçici güvence mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer edinen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafınca 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer edinen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2.Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu tecim ve/yada endüstri odası yada ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunmuş olduğu tecim ve/yada endüstri odasından, ilk duyuru yada ihale tarihinin içinde bulunmuş olduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı bulunduğunu gösterir belge,

c- Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösteren; resmi yetkili makamlardan alınmış yada onaylanmış belge ve tecim sicil gazetesi, 

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,

e- İlgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri yada kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tecim Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tecim Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek suretiyle ilgili Tecim Sicil Gazeteleri yada bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Tecim Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici güvence ve ihale iştirak bedellerinin, geçici güvence mektubu yada geçici güvence mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer edinen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafınca 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer edinen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

6-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

            Keyfiyet duyuru olunur.

 

SATIŞI YAPILACAK VE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ LİSTESİ

 

 

SIRA

NO

SATIŞI YAPILACAK VE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ MUHAMMEN BEDEL İHALE İŞTİRAK BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT  

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ
 

 

 

1

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/A 35,95 m² İŞYERİ

SATIŞI

1.500.000,00-TL 1.000,00-TL 45.000,00-TL 03.08.2021 09:00  

 

SATIŞ

 

 

2

ECE MAHALLESİ DEREBOYU CADDESİ

8/B 29,80 m² İŞYERİ

SATIŞI

1.250.000,00-TL 1.000,00-TL 37.500,00-TL 03.08.2021 09:15  

 

SATIŞ

 

 

3

OTOGAR BERBER 4.000,00 TL 1.000,00TL 240,00 TL 03.08.2021 09:30  

 

01.06.2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir